موسسه‌فرهنگ و تمدن توحیدی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از بین برادران طلبه واجد شرایط در دو مقطع تمهیدی‌(با محوریت کتاب بدایه الحکمه‌-‌در‌۱‌سال‌)‌و‌‌ مقطع عمومی‌(با محوریت کتاب نهایه الحکمه-در‌۲‌سال) دوره جامع حکمت و عرفان اسلامی اقدام به ثبت نام می‌نماید.