📝 موقعیت ویژه طلبه در عصر انقلاب

🔘 در واقع چیزی که هست ،ما در موقعیت ویژه ای قرار داریم یعنی طلبه در وضعیتی قرار میگیرد که از یک سو فضا دینی است و پیشنهاد عمیق در فضای دینی مطرح می شود از یک سو موقعیت تربیتی و روحی است ، از سوی دیگر مسئله ی انقلاب و جمهوری اسلامی است، و از یک سو فضای بحث تمدن اسلامی است، همه ی اینها در طلبه ی ما امروز مطرح است که قبلاً در این حد و به این شکل مطرح نبود. الان موقعیت هایی که جمهوری اسلامی برای ما پدید آورده، سوال های خیلی جدی در فضای دینی و خیلی از مسائل دیگر است که ما باید پاسخگو باشیم ، روحانیت کارکردهای ویژهای پیدا کرده و اینها باعث شده شأن طلبگی فرق کند یعنی باید کارهای دقیق تری کرد، یک دوره ای میشد مثلاً با یک علمیتی، در یک شهری به عنوان یک روحانی برجسته حاضر شد و کاری کرد و با یک علمیتی میشد در حوزه های علمیه پاسخگو بود، اما الان پاسخگویی حتی خیلی پیچیده شده، واقعش همه جا را هم ما نمی توانیم از پسش بربیاییم و باید یک نوع وزانتهای ویژه ای را پدید بیاوریم، خیلی باید بروز شد و خیلی از مسائل را باید خبر داشت، الانه و امروزه این طوری شده. من عرضم این است که حالا ما باید یک گزینش جدی بکنیم، در گزینش جدی، ما باید چکار کنیم؟ از کجا شروع کنیم و چجوری باید درس بخوانیم؟ چجوری باید مسیری را انتخاب کنیم و چگونه باید به نتیجه برسیم؟ اینهاست که پرسش های جدی است. اولین چیزی که به نظرم اینجا مطرح میشود برای کسی که می خواهد خوب موقعیت را بفهمد، این موقعیت، موقعیتی است که تقریباً ما را فضای جهانی داده، فضای حاکمیتی داده، فضای مردمی داده، فضای حوزوی داده، این چیز عجیبی است که با هم جمع شده است، یعنی امروزه ما با این وضعیت مواجهیم، این وضعیت را باید مدیریت هم بکنیم.