بیانات اخلاقی
#استاد_امینی_نژاد
بیان شده در روز های چهارشنبه دوره #نهایه_الحکمه سال ۹۸-۹۷

جلسه دوم
1397/08/23