با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال تحصیلی از برادان گرامی خواستاریم جهت همکاری در امر بازخوردگیری از وضعیت نیم سال دوم و همچنین بهبود و ارتقاء کمی و کیفی دوره در سالهای آینده با ورود به لینک های زیر در ارزیابی دروس نیم سال دوم مقطع تمهیدی شرکت نمایند.

*نکته قابل تذکر : لطفا در انتخاب استادی که در درس ایشان شرکت داشته اید دقت فرمایید و فرم ها را تا انتها تکمیل نمایید.


۱- ارزیابی درس بدایه الحکمه

۲- ارزیابی درس بدایه تکمیلی

۳- ارزیابی درس فلسفه فلسفه